Změny zákona o DPH od 1.1.2016 - kontrolní hlášení

27.10.2015 13:17

 

Věc: Informace o důležitých změnách právních předpisů od 1. 1. 2016 – kontrolní hlášení DPH

 

Vážení klienti,

 

s platností od 1. 1. 2016 zavádí státní správa novou elektronickou evidenci, která bude od daňových subjektů, plátců DPH, vyžadovat měsíčně vykazování jednotlivých daňových dokladů nad 10 tis. Kč včetně DPH a to jak na vstupu, tak i na výstupu, s uvedením údajů o DUZP ( datum uskutečnění zdanitelného plnění ), DIČ druhé strany, čísla dokladu druhé strany, základu daně a daně dle jednotlivých sazeb. Ačkoli se v současnosti mediálně skloňuje elektronická evidence tržeb ( bude platná nejdříve až od 8/ 2016 a zpočátku pouze pro vybrané subjekty ), jeví se mi tato novota, tedy kontrolní hlášení DPH ( dále KH ), ještě závažnější a to jak svým dopadem na veškeré plátce daně, tak i dopadem na plátce resp. na ty, kteří jim případně účetní a daňovou agendu vedou dodavatelsky.

S ohledem na dodržování časových lhůt podání a reakci na výzvy správce daně v případě zjištěných nesrovnalostí ve lhůtě 5ti kalendářních dnů, důsledky nepodání a nedodržení lhůt, výši návazných sankcí, bude tato nová situace vyžadovat větší přesnost, včasnost a hlavně vzájemnou součinnost, což se promítne ve zvýšení pracnosti a následně i ve zvýšení nákladů na zpracování.

Jak jsem již uvedl, kontrolní hlášení se bude týkat všech plátců DPH, bude se podávat povinně elektronicky a vyjma fyzických osob - čtvrtletních plátců, měsíčně ( tzn. v případě právnických osob - čtvrtletních plátců bude periodicita podávání KH měsíční ). Tato změna nás technicky očekává prvně v termínu pro podání přiznání k DPH za leden 2016 tj. v únoru 2016, proto si vás dovoluji informovat s předstihem, abychom se na nově vzniklou situaci mohli společně připravit. Nová evidence nebude nahrazovat daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení, ubude pouze evidence pro daňové účely u přenesení daňové povinnosti ( bude součástí KH ).

Jak je vysvětleno v odůvodnění zavedení tohoto opatření, KH a jejich následná bezprostřední analýza významně napomohou v boji proti velkým daňovým únikům ( zejména tzv. karuselové podvody ) a tedy pro ty poctivé se narovná podnikatelské prostředí. Jen mě napadá otázka, proč se to týká všech, tedy i poctivých – odpověď pracovníků státní správy je, že pokud to nebude ucelený systém, tak to nebude fungovat.

 

V následujících řádcích vám uvedu některé základní související informace.

 

1. Kdo je povinen podat – zjednodušeně

 

Plátce je povinen podat kontrolní hlášení, pokud

a)   uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,

b)   přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,

a dále ve specifickém případě při zvláštím režimu pro investiční zlato

  1. Náležitosti a způsob podání – náležitosti stanoví spráce daně, způsob podání – výhradně elektronicky ve stanoveném formátu (xml), buď prostřednictvím datové schránky nebo prostřednictví daňového portálu ( EPO ), pokud není podáno se zaručeným elektronickým podpisem ( ZAREP ), je nutno doplnit do termínu pro podání ( 5ti denní dodatečná lhůta jako u ostatních daňových přiznání ( tvrzení ) zde neplatí )

  2. Lhůty pro podání

  • právnické osoby do 25 dne následujícího měsíce ( jak měsíční, tak i čtvrtletní plátci )

  • fyzické osoby – do lhůty pro podání přiznání pro měsíčního resp. čtvrtletního plátce

  1. Oprava řádného podání – pokud zjistí sám plátce

- do lhůty pro podání – opravné KH

- po lhůtě pro podání – do 5ti pracovních dnů po zjištění nesrovnalostí ( neúplnost nebo neprávnost uvedených údajů )

  1. Postup při nesplnění povinnosti

  • při nepodání – správce vyzve k podání do 5ti kalendářních dní – sankce 10.000,- Kč ( pokud plátce podá sám bez výzvy – sankce 1.000,- Kč ), pokud nepodá ani v náhradní lhůtě – sankce 50.000,- Kč

  • při pochybnostech správce o správnosti nebo úplnosti správce vyzve – plátce je povinen do 5ti kalendářních dnů od převzetí výzvy odpovědět – pokud plátce KH nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení – sankce 30.000,- Kč

  • správce daně uloží pokutu do 50 000 Kč plátci, který na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení.

Změn je samozřejmě ještě více než je zde uvedeno, uvedl jsem ty nejvýznamější, které by se mohly dotýkat většiny z vás. Zároveň si můžete tento materiál stáhnout na našich webových stránkách www.repossaldo.com.

 

 

Přeji mnoho úspěchů ve vašem podnikání a těším se na další spolupráci.

 

 

S pozdravem Ing. Martin Vik , v.r.

 

 

Příloha: struktura kontrolního hlášení zveřejněná MF ČR

vzor formuláře – pouze informativně – bude se podávat elektronicky