Informace o nejdůležitějších změnách daňových předpisů od 1. 1. 2015

12.01.2015 18:54

Úvodem, pro přehlednost, stručný rozpis některých významných změn podle jednotlivých oblastí. Podrobněji jsou rozvinuty v dalším textu.

Daň z příjmů

 • možnost uplatnění základní slevy na poplatníka i u poživatelů starobního důchodu – platí zpětně i pro rok 2013 a 2014 – pro rok 2013 možno řešit dodatečným daňovým přiznáním
 • omezení výdajových paušálů se rozšiřuje i na podnikatele a živnostníky s paušálními výdaji 80 % a 60% - paušál z příjmů přesahujících 2 mil. Kč nebude moci být uplatněn ani u těchto skupin
 • změna podmínek pro daňový odpočet u investičního životního pojištění
 • změna pravidel pro odpočet za děti. - první dítě odpočet 1 117 Kč měsíčně, druhé 1 317 Kč měsíčně a třetí a každé další dítě 1 417 Kč
 • zavedení nové slevy dani – sleva za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy – platí již pro rok 2014 ( maximálně ve výši minimální mzdy za dítě za rok
 • povinnost oznámení správci daně u příjmů osvobozených od daně ve výši přesahující 5 mil. Kč
 • výplata složek vlastního kapitálu netvořených ze zisku (vrácení emisního ážia, příplatků mimo základní kapitál a obdobná plnění) bude podléhat srážkové dani obdobně jako vypořádací podíl nebo podíl na likvidačním zůstatku
 • neuhrazené pohledávky - zákon o rezervách upravuje nově možnost vytvořit daňově účinné opravné položky k neuhrazeným pohledávkám ve výši 100 % neuhrazené hodnoty pohledávky již po uplynutí 30 měsíců od její splatnosti ( předcházejících letech byla tato doba stanovena na 36 měsíců).
 • neuhrazené závazky - období, po jehož uplynutí je třeba dodanit neuhrazené závazky se obdobně zkracuje na 30 měsíců
 • položky odčitatelné od základu daně bude možné bez omezení uplatnit prostřednictvím dodatečného daňového přiznání i v rámci daňové kontroly. Těmito položkami jsou ztráta vyměřená za minulá zdaňovací období, odpočet na vývoj a výzkum, odpočet na odborné vzdělávání nebo dary.
 • pokud však budou odčitatelné položky uplatňovány proti zvýšení základu daně správcem daně při daňové kontrole, při výpočtu penále se k těmto dodatečně uplatněným odčitatelným položkám nebude přihlížet.

Daň z přidané hodnoty

 • stanovení 3. sazby DPH ve výši 10 % ( tzv. druhá snížená sazba daně ) – vztahuje se na léky, knihy a kojeneckou výživu
 • přenesení daňové povinnosti na odběratele služeb a zboží, tzv. reverse charge, i na další komodity - dodání mobilních telefonů, mikroprocesorů, herních konzolí nebo některých plodin – účinnost od 1. 4. 2015
 • plánovaná 21% sazba DPH pro prodej stavebních pozemků, začne platit až od ledna 2016
 • původně schválený limit pro povinnou registraci plátců daně z přidané hodnoty neklesne na 750 tisíc. Kč. Bylo schváleno ponechání na dosavadní úrovni jednoho milionu korun
 • s platností od 1. 1. 2016 je pro právnické osoby je zavedena povinnost předkládat měsíčně kontrolní hlášení DPH (tj. bez zřetele na zdaňovací období), fyzické osoby mají povinnost předkládat kontrolní hlášení v termínu pro podání daňového přiznání k DPH (tj. měsíčně nebo čtvrtletně)
 • dražebník nebo orgán veřejné moci budou povinni namísto plátce, kterému je dražen obchodní majetek nebo při prodeji mimo dražbu, vystavit daňový doklad a předat ho jak nabyvateli, tak i plátci, kterému byl obchodní majetek prodán.

Daňový řád

 • možnost prominutí vybraných sankcí, konkrétně penále, úroku z prodlení a úroku z posečkané částky daně, pokud tyto vzniknou po 1. lednu 2015
 • od 1. ledna 2015 dojde k rozšíření okruhu podání, které je nutné činit elektronicky - datovou schránkou či přes portál EPO s elektronickou autentizací - za nesplnění elektronické formy podání novela daňového řádu zavádí pokutu ve výši 2 000 Kč
 • úrok z daňového odpočtu je kompenzací nepřiměřeně dlouhého zadržování daňového odpočtu v případě, že délka trvání postupu k odstranění pochybností překročí 5 měsíců od jeho zahájení
 • zjednodušuje se jednání právnické osoby, pro jejíž jednání je podle soukromoprávní úpravy vyžadováno společné jednání více členů statutárního orgánu. Nově platí, že jednat jménem právnické osoby může tedy jakýkoliv člen statutárního orgánu – jedna osoba.

Sociální a zdravotní pojistné

 • zvýšení minimálních záloh pojistného OSVČ – důchodové pojištění na částku 1.943,- Kč / měsíčně od měsíce podání přehledu, zdravotní pojištění na částku 1.797,- Kč / měsíčně od ledna 2015.

Níže jsou uvedeny podrobnosti k jednotlivým shora uvedeným novinkám a dále i další významné změny, které by se vás mohly týkat ( převzato z webu finanční správy - s drobnými úpravami).

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

Důchodci

Vrací se základní sleva na dani ve výši 24 840 Kč pracujícím starobním důchodcům i důchodcům s příjmem z pronájmu. Slevu je možné uplatnit v plné výši bez ohledu na to, jak dlouho v kalendářním roce výdělečná činnost trvala. Roční sleva bude uplatněna už za rok 2014 a vrácena i za rok 2013 (podrobné informace jak si o vrácení požádat lze nalézt na internetových stránkách Finanční správy).

Spolu s vrácením slevy se od roku 2015 znovu zavádí i limit 840 tis. Kč, při jehož překročení budou zdaňovány příjmy důchodců z pracovního poměru, podnikání nebo pronájmu.

Zároveň je třeba hlídat, aby měsíční příjem nepřekročil stanovený limit (ve výši minimální mzdy na začátku roku), který je pro rok 2014 ve výši 25 500 měsíčně. Při překročení tohoto limitu musí starobní důchodce podávat přiznání k dani z příjmů a odvést zálohu na daň z té částky, která stanovený limit překračuje.

Podnikatelé - výdajové paušály

Od roku 2015 bude zaveden maximální limit pro uplatnění výdajových paušálů i u zbývajícího 60% a 80% paušálu. Limit pro všechny paušální výdaje tak bude odpovídat tržbám ve výši 2 000 000 Kč. U příjmů ze zemědělské činnosti, řemeslného podnikání, lesního a vodního hospodářství tak bude možné při použití paušálů uplatnit jako výdaj maximálně 1 600 000 Kč a u příjmů z ostatního živnostenského podnikání maximálně 1 200 000 Kč. Procentní výše paušálů zůstávají nezměněny, stejně jako obecná možnost uplatnit výdaje ve skutečné výši bez dalších omezení.

Životní pojištění

Z důvodu zneužívání daňové podpory příspěvků na životní pojištění nebudou daňová zvýhodnění poskytována u těch smluv, které umožní výběry naspořené částky dříve než po 60 měsících trvání smlouvy nebo před dovršením 60 let věku. U ostatních smluv zůstává podpora nezměněna, tj. zůstává osvobození příspěvků zaměstnavatele u zaměstnance do výše 30 tisíc Kč ročně a snížení základu daně v případě vlastních příspěvků poplatníka až 12 tisíc Kč ročně.

Pokud dojde k předčasnému čerpání naspořených prostředků nebo dojde ke zrušení smlouvy, budou zdaněny příspěvky od daně osvobozené poskytnuté zaměstnavatelem. Z tohoto příjmu se nebude odvádět sociální ani zdravotní pojištění. Zaměstnanci jsou povinni zaměstnavateli tuto skutečnost oznámit. Zároveň bude třeba prostřednictvím daňového přiznání “vrátit“ daňové výhody za posledních 10 let, pokud byly příspěvky na životní pojištění v minulosti uplatněny jako odčitatelná položka.

Pro příspěvky poskytnuté do konce roku 2014 budou i nadále platit stávající pravidla. Pojišťovnám a občanům se dává prostor upravit stávající smlouvy do konce března.

Vyšší sleva na děti

Od ledna 2015 se zvyšuje daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Za druhé dítě si bude moci rodič odečíst z daní o 200 korun měsíčně více oproti nynějšku, za třetí a případně každé další dítě o 300 korun více.

Na první dítě tak zůstává daňová sleva v dosavadní výši 1117 korun měsíčně. Na druhé dítě se od ledna zvyšuje na 1317 korun měsíčně, na třetí a každé další dítě případně na 1417 korun. Rodina se dvěma dětmi si tak oproti současnému stavu polepší až o 2400 korun ročně, se třemi dětmi o 6000 korun.

Vyšší slevu půjde uplatnit až v daních za rok 2015, nelze si ji tedy odečíst už z příjmů za rok 2014. Zaměstnanci by ji poprvé mohli zaznamenat ve výplatě za leden, ostatní až v daňovém přiznání podávaném na začátku roku 2016.

Maximální výše takzvaného daňového bonusu – 60 300 korun – se od roku 2015 nezvyšuje. Bonus se vyplácí lidem, kteří uplatňují daňové zvýhodnění na vyživované dítě a dostanou se poté do "záporné daňové povinnosti". Místo aby pak státu platili daň z příjmů, mohou od něj naopak získat peníze navíc. Bonus mohou využít jen lidé, kteří měli v kalendářním roce příjem minimálně ve výši šestinásobku minimální mzdy - za rok 2014 tedy 51 000 korun, pro rok 2015 už 55 200 korun.

Rodiče s dětmi

Rodiče si mohou uplatnit slevu na dani ve výši prokázaných výdajů za umístění dítěte ve školce nebo předškolním zařízení, ve kterých budou mít umístěné své dítě, tzn. “školkovné“. Výdaj za stravu není považován za výdaj za umístění dítěte. Výše slevy se odvozuje od výše minimální mzdy a poprvé ji bude možno uplatnit již za kalendářní rok 2014. Za rok 2014 si tak budou moci rodiče uplatnit slevu do výše 8 500 Kč, a v roce 2015 do výše 9 200 Kč. Slevu bude moci uplatnit jeden z rodičů po skončení kalendářního roku buď u zaměstnavatele, nebo v daňovém přiznání.

Nově se zavádí vyšší slevy na druhé a další dítě žijící ve společné domácnosti, a to 15 804 Kč na druhé a 17 004 Kč na třetí a další dítě – sleva na první dítě zůstává stejná jako v roce 2014. tj. 13 404 Kč. Pořadí dětí pro uplatnění zvýšených slev i rozdělení slev na jednotlivé děti mezi rodiče je ponecháno na volbě rodičů.

Oznamovací povinnost pro osvobozené příjmy

Účinnější kontrolu skutečných příjmů umožní i nově stanovená povinnost fyzických osob oznámit správci daně každý jednotlivý příjem osvobozený od daně z příjmů, pokud je vyšší než 5 mil. Kč. Toto oznámení se bude podávat nejpozději ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Sankce za nesplnění této povinnosti může dosáhnout až 10 – 15 % neoznámeného osvobozeného příjmu.

Výplaty vlastního kapitálu

Výplata složek vlastního kapitálu netvořených ze zisku (vrácení emisního ážia, příplatků mimo základní kapitál a obdobná plnění) bude podléhat srážkové dani obdobně jako vypořádací podíl nebo podíl na likvidačním zůstatku.

Vrácení emisního ážia, příplatku mimo základní kapitál

Vrácení emisního ážia, příplatku mimo základní kapitál nebo obdobná plnění budou posuzována shodně jako např. vypořádací podíl nebo podíl na likvidačním zůstatku. Bude tedy zdaněn rozdíl mezi výplatou a nabývací cenou, a to srážkovou daní ve výši 15 %, resp. 35 %.

Opravné položky k pohledávkám

Zákon o rezervách upravuje nově možnost vytvořit daňově účinné opravné položky k neuhrazeným pohledávkám ve výši 100 % neuhrazené hodnoty pohledávky již po uplynutí 30 měsíců od její splatnosti (dnes je tato doba stanovena na 36 měsíců).

Neuhrazené závazky

Obdobně se na 30 měsíců zkracuje období, po jehož uplynutí je třeba dodanit neuhrazené závazky.

Nově lze také tvořit daňově účinné opravné položky k neuhrazeným pohledávkám účtovaným rozvahově v důsledku opravy chyb minulých období. Samozřejmě za předpokladu, že o hodnotu těchto pohledávek byl prostřednictvím dodatečného přiznání zvýšen základ daně v příslušném období, tedy pohledávky byly zdaněny.

Uplatnění odčitatelných položek při daňové kontrole

Položky odčitatelné od základu daně bude možné bez omezení uplatnit prostřednictvím dodatečného daňového přiznání i v rámci daňové kontroly. Těmito položkami jsou ztráta vyměřená za minulá zdaňovací období, odpočet na vývoj a výzkum, odpočet na odborné vzdělávání nebo dary.

 

 

Uplatnění odčitatelných položek při daňové kontrole – výpočet sankcí

Pokud však budou odčitatelné položky uplatňovány proti zvýšení základu daně správcem daně při daňové kontrole, při výpočtu penále se k těmto dodatečně uplatněným odčitatelným položkám nebude přihlížet.

 

Další změny zákona o daních z příjmů

“Malí“ podnikatelé

Do konce roku 2014 mohli podnikatelé s méně než 26 zaměstnanci hradit nemocenské pojištění s vyšší sazbou 3,3 % a následně odečíst od plateb pojistného na sociální zabezpečení polovinu částky zaplacené jako náhrada mzdy při pracovní neschopnosti zaměstnanců. Od roku 2015 se tato možnost ruší.

Podnikové školky

Zaměstnavatel bude mít možnost snížit daňový základ o náklady související se zřízením a provozováním zařízení péče o dítě předškolního věku. Těmito náklady jsou např. nájemné za prostory, energie, úklid, mzdy zaměstnanců pečujících o děti, úhrada jinému subjektu, který umožní umístění dětí ve svém zařízení.

Budou-li výdaje na straně zaměstnavatele zahrnuty do daňových výdajů a služba péče o dítě bude poskytována zaměstnancům bezplatně nebo za zvýhodněnou cenu, pak se u zaměstnance bude jednat o zdanitelný příjem.

Nová zjednodušení pro zaměstnavatele

Správce daně bude nově zodpovědný za vybrání dluhu, který vznikne v důsledku chyby zaměstnavatele způsobené nedostatečnými informacemi ze strany zaměstnanců. Dříve musel dlužné částky od zaměstnanců vymáhat zaměstnavatel. Tento postup se uplatní u současných i minulých zaměstnanců, zaměstnavatel jen předá správci daně potřebné doklady.

Ke zjednodušení u zaměstnavatele dochází také v oblasti veřejného pojistného sjednocením pravidel pro okamžik vzniku účasti na sociálním i zdravotním pojištění u prací konaných na základě dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti.

Při čerpání neplaceného volna nebo při neomluvené absenci zaměstnance se od roku 2015 bude pro účely výpočtu zdravotního pojištění namísto dosavadní složité kalkulace používat minimální mzda.

Nové povinnosti pro zaměstnavatele

Nový zákon přináší i některé nové povinnosti, kterým je třeba věnovat pozornost. Jde například o povinnost vyžadovat potvrzení o poskytování daňového zvýhodnění v případě zaměstnanců, kteří vyživují děti ve společné domácnosti a žádají o daňové zvýhodnění na děti.

Mzdová účtárna musí evidovat na mzdových listech další údaje nutné pro mezinárodní výměnu dat, např. u daňového nerezidenta datum narození, číslo dokladu prokazujícího jeho totožnost, apod.

Nově bude správce daně akceptovat podání, u nichž zákon stanoví povinnou elektronickou formu, i pokud budou podána jinak než elektronicky. Za nesplnění elektronické formy podání novela daňového řádu zavádí pokutu ve výši 2 000 Kč.

Výplaty z rezervního fondu

Výplaty rezervního fondu tvořeného ze zisku budou podléhat stejnému daňovému režimu jako snižování základního kapitálu, tzn. hledí na ně jako na podíly na zisku osvobozené od srážkové daně v případě splnění standardních podmínek vztahu mateřská a dceřiná společnost.

Podíly na zisku

Podíly na zisku obchodních korporací mohou nově získat i osoby, které nevlastní podíl na této korporaci. U zaměstnanců se výplata podílu na zisku považuje za příjem ze závislé činnosti, ostatním fyzickým osobám bude tento podíl zdaněn srážkovou daní. Právnické osoby zdaňují podíl na zisku v rámci obecného základu daně. Důvodem rozdílného způsobu zdanění právnických a fyzických osob je snaha zdanit příjem fyzickým osobám tak, aby jim nevznikla povinnost podat daňové přiznání.

Zpřesnění úpravy finančního leasingu

Aby byla naplněna ekonomická podstata finančního leasingu, byla doplněna kritéria přesněji definující tento institut.

Od roku 2014 se na finanční leasing nevztahují ustavení zákona o daních z příjmů týkající se nájmu, a proto byla upřesněna související ustanovení tak, aby nedošlo ke zhoršení podmínek v případě pořizování majetku na finanční leasing. Novela proto doplňuje možnost uživatele majetku pořizovaného formou finančního leasingu odpisovat jím provedené technické zhodnocení. Dále se upřesňuje, že prokazování výdajů na pohonné hmoty u zahraniční pracovní cesty u dopravy silničním motorovým vozidlem se týká také vozidel pořizovaných formou finančního leasingu. Všechna tato doplnění se mohou uplatnit již za rok 2014.

Přefakturace

Nově je přeformulováno ustanovení, podle kterého lze pro daňové účely uznat i nedaňový výdaj, pokud je krytý přímo souvisejícím výnosem. Důvodem změny je stav, kdy postupem času došlo k využívání této možnosti v situacích, které neodpovídaly původnímu smyslu a cíli a sváděly k formalistickým konstrukcím. Pro úplnost připomínáme, že pokud má nedaňový výdaj zákonem určený zvláštní/speciální daňový režim, nemůže být toto ustanovení využito. Zvláštním daňovým režimem se rozumí zejména režim daňových rezerv, opravných položek, nabývacích cen podílů, odpisů pohledávek, výdajů na spotřebované pohonné hmoty, pokud poplatník využil paušální výdaj na dopravu, oceňovacích rozdílů, finančního leasingu, daňových odpisů majetku a podobně.

Bezúplatná plnění

Příjmy v podobě majetkového prospěchu plynoucího z bezúročné zápůjčky, výpůjčky či výprosy fyzické nebo právnické osobě jsou od roku 2015 osvobozené od daně, pokud plynou od osob v příbuzenské linii přímé, vedlejší, žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti nejméně jeden rok, nebo pokud nepřesáhnou v úhrnu 100 000 Kč od téže osoby ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání. U zaměstnance je od daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti osvobozen též majetkový prospěch plynoucí zaměstnanci z bezúročné zápůjčky, a to u nesplacených zůstatků z těchto zápůjček (jistin) až do úhrnné výše 300 000 Kč od téhož zaměstnavatele.

Uplatnění ztráty z podnikání u osob s vyššími příjmy

Základem pro výpočet 7% solidárního zvýšení daně je i nadále rozdíl mezi 48 násobkem průměrné mzdy a součtem příjmů ze závislé a samostatné činnosti. Nově je možno zohlednit při kalkulaci základu pro solidární zvýšení daně ztrátu, pokud byla dosažena ze samostatné činnosti.

Pokud nebude překročen za kalendářní rok “strop“ (maximální vyměřovací základ) pro výpočet sociálního pojištění, nebude nutno podávat samostatné přiznání k dani z příjmů jen z toho důvodu, že v jednotlivém měsíci nebo měsících došlo k uplatnění solidárního zvýšení daně.

 

Investiční fondy

Nová právní úprava nepřináší žádné změny pro drobné investory, kteří vkládají své volné peněžní prostředky do investičních fondů. K určitému zpřísnění podmínek dojde u zcela účelově zakládaných fondů, které využívaly nižší úroveň zdanění u investičních fondů oproti běžným podnikatelským subjektům.

Nižší 5% sazby daně z příjmů budou moci využívat tzv. základní fondy. Definici základních fondů naplní fondy, jejichž akcie nebo podílové listy jsou přijaté k obchodování na evropských burzách, otevřené podílové fondy a investiční fondy investující minimálně 90 % svého majetku do investičních cenných papírů, nástrojů peněžního trhu a jiných finančních instrumentů. Ostatní fondy budou zdaňovat své příjmy sazbou 19 % jako ostatní poplatníci. Definice a podmínky jsou nastaveny tak, aby bylo omezeno legální obcházení daňových povinností. Nežádoucí účelové využívání historicky založené nesystémové výjimky pro investiční fondy v návaznosti na předpisy regulující oblast kapitálových trhů v rámci tzv. základních fondů bude Ministerstvo financí dále sledovat a průběžně vyhodnocovat.

 

ZMĚNY ZÁKONA č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY

Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen “zákon o DPH“) s účinností od 1. ledna 2015 jsou předmětem celkem tří novel. Jedná se o zákon č. 196/2014 Sb., který obsahuje úpravu zavedení tzv. režimu “Mini One Stop Shop“, dále o zákon č. 262/2014 Sb., kterým se zavádí druhá snížená sazba daně ve výši 10 % na vybrané zboží a zákon č. 360/2014 Sb., který obsahuje další technické změny zákona o DPH.

Stanovení 3. sazby daně ve výši 10%

S účinností od 1. 1. 2015 jsou zavedeny rozšíření uplatňovaných sazeb daně na tři. Jedná se o jednu základní (současných 21 %), první sníženou (15 %) a druhou sníženou (10 %).

Novela zákona přidává druhou sníženou sazbu daně ve výši 10 % u vybraného zboží, jakými jsou počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti, dále léky a očkovací látky, poté tištěné knihy, hudebniny formou tištěných nebo ručně psaných, též vázaných nebo ilustrovaných, nicméně reklama nesmí pokrývat více než 50 % plochy.

Další položky zařazené do druhé snížené sazby daně (položky pro bezlepkovou dietu a fenylketonurii) jsou zahrnuty v novele zákona o DPH č. 360/2014 Sb. (viz níže).

Pokud se pořizuje zboží z jiného členského státu a dodání obsahuje různá zboží podléhající různým sazbám daně (potraviny, dětskou výživu, elektroniku atd.), je nutné u tohoto dodání uplatnit nejvyšší sazbu daně, nicméně není omezena možnost uplatnit u každého zboží samostatně příslušnou sazbu daně.

U dovozu zboží, u kterého se uplatní paušální sazba daně a který obsahuje různé druhy zboží podléhající různým sazbám daně, se uplatní nejvyšší z těchto sazeb.

U tzv. sociální bytové výstavby zůstává stávající sazba daně tj. 15 %.

V souvislosti s rozšířením výjimek pro zařazení zdanitelných plnění do správné sazby daně doporučujeme ve sporných situacích využít institutu závazného posouzení určení sazby daně podle § 47b zákona o DPH.

Dále upozorňujeme, že v rámci daňového přiznání se do řádku snížená sazba daně bude uvádět základ daně i daň první a druhé snížené sazby daně (tj. 15 % a 10 %). Pro zdaňovací období roku 2015 je platný nový formulář daňového přiznání - tiskopis s označením 25 5401 MFin 5401 – vzor č. 19.

 

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti (reverse-charge) na některé nové skupiny zboží

( platí od 1. 4. 2014 resp. 1. 9. 2015 –viz níže )

Jedná se o dodání níže uvedeného zboží, pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží překračuje částku 100 000 Kč:

 • kukuřice a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy,

- kovy, včetně drahých kovů, s výjimkou těch, na které se vztahuje zvláštní režim podle § 90 zákona o dani z přidané hodnoty a na které se použije režim přenesení daňové povinnosti podle § 92c zákona o dani z přidané hodnoty,

- mobilní telefony,

- integrované obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky,

- přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat (notebooky, tablety apod.),

 • videoherní konzole.

Konkrétní výčet položek je podrobně uveden v nařízení vlády č. 361/2014 Sb. ze dne 22. prosince 2014 (ve znění Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby uveřejněné ve Sbírce zákonů v částce 3 dne 5. ledna 2015). Tento režim se uplatní s účinností od 1. dubna 2015 s výjimkou cukrové řepy, u které se tento režim uplatní od 1. 9. 2015. Nařízení vlády, které seznam plnění na základě zmocnění v zákoně o DPH upravuje, také pokrývá stávající režim přenesení daňové povinnosti při převodu povolenek na emise skleníkových plynů.

Od 1. 1. 2016 je zavedena povinnost použít režim přenesení daňové povinnosti při dodání nemovité věci plátci DPH, pokud se uplatňuje daň (tj. pokud po lhůtě pro osvobození (nyní 5 let) uplatní prodejce (plátce DPH) daň a příjemce (plátce DPH) s tím výslovně souhlasí).

 

Dodání a nájem nemovité věci – sazba 21 % - platnost od 1. 1. 2016

U dodání nemovitých věcí a nájmu nemovitých věcí nedošlo oproti roku 2014 k žádným změnám. Nově upravený §56 a §56a, který je zahrnut v novele zákona o DPH č. 360/2014 Sb. nabývá účinnosti až 1. 1. 2016.

 

Snížení výše obratu na 750 000 Kč pro povinnost stát se plátcem je zrušeno

Po 1. 1. 2015 je zachována výše obratu pro povinnou registraci k DPH v částce 1 000 000 Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

 

Od 1. 1. 2016 je zavedena povinnost předkládat kontrolní hlášení.

Pro právnické osoby je zavedena povinnost předkládat kontrolní hlášení měsíčně (tj. bez zřetele na zdaňovací období), fyzické osoby mají povinnost předkládat kontrolní hlášení v termínu pro podání daňového přiznání k DPH (tj. měsíčně nebo čtvrtletně).

Daňové doklady při dražbě

Dražebník nebo orgán veřejné moci budou povinni namísto plátce, kterému je dražen obchodní majetek nebo při prodeji mimo dražbu, vystavit daňový doklad a předat ho jak nabyvateli, tak i plátci, kterému byl obchodní majetek prodán.

 

Další změny zákona o dani z přidané hodnoty

Dobrovolná registrace

Novelou je rozšířena možnost dobrovolné registrace za identifikovanou osobu pro osoby povinné k dani - neplátce, pokud bude pořizovat zboží z jiného členského státu a zvolí si možnost, že zboží bude předmětem daně, i když jím není podle zákona.

Dalším rozšířením dobrovolné registrace za identifikovanou osobu pro OPD (osobu povinnou k dani) neplátce, pokud bude přijímat:

- služby od osoby neusazené (nemá zde sídlo ani provozovnu) v tuzemsku,

- dodání zboží s instalací montáží (např. zabudované výrobní linky, atd.), nebo

- dodání zboží soustavami nebo sítěmi (např. odběratel plynu, elektřiny atd.), nebo

bude poskytovat službu osobě podle základního pravidla (služba se zdaňuje ve státě odběratele, poskytne-li tento odběratel svoje DIČ), s výjimkou poskytnutí služby v jiném členském státě osvobozené od daně.

Oprava základu daně a oprava výše daně

U dílčího plnění bude nyní možnost opravit základ daně a výši daně ve lhůtě 3 let od převzetí celkového díla, pokud bylo předáváno nebo přebíráno po částech (např. dílčí plnění u staveb). Bude tedy možnost u dílčích dodávek díla, které byly dodány před více než třemi lety, a jsou např. částečně vráceny, upravit odpočet daně a výši daně, pokud byly součástí celkového díla, které bylo převzato.

Zahrnutí nájmu nemovité věci do obratu pro povinnou registraci

Novelizací došlo k zahrnutí nájmu nemovité věci do celkového obratu pro povinnou registraci, který je rozhodný, zda se z neplátce stane plátce a to v tom případě, pokud není doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně, z čehož vyplývá, že tato změna se dotkne pouze omezeného počtu osob.

Nová úprava u stavebních a montážních prací na dokončených stavbách pro bydlení a na stavbách pro sociální bydlení

S účinností od 1. 1. 2015 je zavedena nová úprava první snížené sazby DPH u stavebních a montážních prací na dokončených stavbách pro bydlení a na stavbách pro sociální bydlení (vč. jejich výstavby).

Problematika “příslušenství“ je novelou řešena na základě definice pozemku, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, a nová je i definice obytného prostoru. Nově je také definován obytný prostor pro sociální bydlení.

Sazby daně u bytové výstavby a staveb pro sociální bydlení zůstávají bez věcných změn, nicméně nově se do podlahové plochy bytu (obytného prostoru) započítává podlahová plocha, která je zastavěna vnitřními stěnami. Dále se dle nové právní úpravy podlahová plocha místnosti, která je užívána s obytným prostorem a nachází se ve stejné stavbě, jako tento obytný prostor (podlahová plocha sklepa a komory), nezahrne do výpočtu podlahové plochy obytného prostoru tj. do 120 m2.

Rozšíření druhé snížené sazby daně o položky pro bezlepkovou dietu a fenylketonurii

Byla rozšířena druhá snížená sazba daně o položky mlýnských výrobků a to:

- z obilovin,

- z výrobků z jedlého ovoce a ořechů; kůry citrusových plodů nebo melounů a z olejnatých semen a plodin; různých zrn, semen a plodů; průmyslových nebo léčivých rostlin; slám a pícnin,

- z brambor

- ze sušených luštěnin, ze sága nebo z kořenů nebo hlíz nebo z výrobků z jedlého ovoce a ořechů; kůry citrusových plodů nebo melounů,

- směsi těchto mlýnských výrobků.

Poté o slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto výrobků a dále o upravené mlýnské výrobky a připravené směsi k přípravě potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku.

Nicméně při splnění všech podmínek stanovených zákonem se druhá snížená sazba daně bude vztahovat na mouky a směsi mouk k výrobě potravin pro bezlepkovou dietu a fenylketonurii. Ostatní produkty budou zahrnuty v první snížené sazbě daně.

Investiční zlato

Plátci, který má při výrobě investičního zlata nebo při přeměně zlata na investiční zlato nárok na odpočet daně se ukládají navíc další evidenční povinnosti (obchodní firma, DIČ, evidenční číslo dokladu, rozsah a předmět plnění, den vystavení, den uskutečnění plnění nebo přijetí úplaty, celkovou částku za plnění, hmotnost a ryzost zlata, jméno, datum narození a místo pobytu fyzické osoby) a uchovávat tento doklad po dobu 10-ti let.

Výrobce investičního zlata, který dodává investiční zlato osvobozené od daně a který má nárok na odpočet daně u přijaté zprostředkovatelské služby, při nákupu zlata, které není investičním zlatem, nebo který má nárok na odpočet daně při nakoupení, pořízení z jiného členského státu nebo dovozu zboží nebo služby, přímo související s výrobou investičního zlata nebo přeměnou zlata na investiční zlato, je povinen vystavit doklad osobě nepovinné k dani.

Na daňovém dokladu vystaveném plátci nebo osobě povinné k dani je výrobce investičního zlata mimo běžných údajů povinen uvést hmotnost a ryzost zlata.

Výrobce je dále povinen vést v evidenci pro daňové účely za každé zdaňovací období u svých kupujících daňové identifikační číslo plátce, u osob povinných k dani neregistrovaných za plátce jejich obchodní firmu nebo jméno a u osob nepovinných k dani jejich jméno, datum narození a bydliště. U všech těchto osob je povinen vést v evidenci pro účely DPH hmotnost a ryzost zlata a den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty.

 

V souladu s právem EU je od 1. 1. 2015 zaváděn zvláštní režim jednoho správního místa u služeb rozhlasového a televizního vysílání, telekomunikačních a elektronicky poskytovaných (tzv. Mini One Stop Shop dále jen “MOSS“). - č. 196/2014 Sb.

Z pohledu DPH budou uvedené služby bez rozdílu zdaňovány v místě příjemce služby. To znamená, že v případě poskytování těchto služeb zákazníkům = konečným spotřebitelům v jiných členských státech EU, bude nově tuzemský poskytovatel těchto služeb povinen odvádět DPH v jednotlivých členských státech podle místa usazení konečných spotřebitelů. Konečným spotřebitelem se má zjednodušeně na mysli subjekt, který neposkytl dodavateli DIČ přidělené v jiném členském státě EU.

Pro snížení administrativní náročnosti související s registrací v jednotlivých členských státech EU a s tím souvisejícím podáváním daňového přiznání a platbě daně má poskytovatel služeb možnost se zaregistrovat do zvláštního režimu jednoho správního místa v jednom z členských států EU. Zde bude prostřednictvím daňového portálu poté podávat daňové přiznání a platit daň ze všech služeb, kterých se tento režim týká.

Základní informace o úpravě MOSS jsou uvedeny na stránkách finanční správy: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/ms-mezinarodni-spoluprace-a-dph/MOSS_info.pdf.

 

 

ZMĚNY V DAŇOVÉM ŘÁDU

Zavedení individuálního prominutí penále, úroku z prodlení a úroku z posečkané částky

Ministerstvo financí vrací do zákona možnost prominutí vybraných sankcí, konkrétně penále, úroku z prodlení a úroku z posečkané částky daně, pokud tyto vzniknou po 1. lednu 2015.

Předpokladem pro prominutí je úhrada daně, které se příslušná sankce týká. Správce daně může prominout až 75 % penále a až 100 % úroku. Při rozhodování o prominuté částce posoudí zejména míru součinnosti daňového subjektu či existenci ospravedlnitelných důvodů pro prodlení s úhradou daně. Žádost o prominutí příslušenství daně podléhá správnímu poplatku ve výši 1 000 Kč.

Podání, která je nutné nově činit elektronicky

Od 1. ledna 2015 dojde k rozšíření okruhu podání, které je nutné činit elektronicky - datovou schránkou či přes portál EPO s elektronickou autentizací.

Povinnost elektronického podání nově vzniká, pokud:

- se jedná o tzv. formulářové podání – přihlášku k registraci, oznámení o změně registračních údajů, daňové přiznání, hlášení, vyúčtování, dodatečné daňové přiznání, následné hlášení a dodatečné vyúčtování, a současně

- podání činí osoba, která má zpřístupněnu datovou schránku (popř. ji má zpřístupněnu její zástupce).

Současně se stanoví specifický postup v situaci, kdy povinná elektronická forma podání není dodržena, a to včetně sankce (viz níže).

Zavedení úroku z daňového odpočtu

Úrok z daňového odpočtu je kompenzací nepřiměřeně dlouhého zadržování daňového odpočtu (zejména nadměrného odpočtu u daně z přidané hodnoty) správcem daně v důsledku dlouho trvajícího postupu k odstranění pochybností.

Úrok vzniká v případě, že délka trvání postupu k odstranění pochybností překročí 5 měsíců od jeho zahájení, tj. od oznámení výzvy, která postup zahajuje, a to ve výši repo sazby ČNB zvýšené o 1 procentní bod.

Jednání právnické osoby při správě daní

Zjednodušuje se jednání právnické osoby, pro jejíž jednání je podle soukromoprávní úpravy vyžadováno společné jednání více členů statutárního orgánu. Nově platí, že při správě daní v téže věci může jménem právnické osoby jednat pouze jedna fyzická osoba. Jednat jménem právnické osoby může tedy jakýkoliv člen statutárního orgánu.