Daňové novinky od 1.1.2013

07.01.2013 17:54

Daň z příjmů

 • solidární daň 7 % - bude se vybírat od fyzických osob, u kterých součet příjmů dle § 6 ( závislá činnost – zaměstnání apod. ) a § 7 ( živnost apod. ) zákona o daních z příjmů překročí strop pro platbu důchodového pojištění ( pro rok 2013 je to 1 242 432 Kč (48krát průměrná mzda stanovena vyhláškou MSPV ve výši 25 884 Kč ) – daň se bude platit navíc nad standardní sazbu 15 % z částky, o kterou bude uvedený strop překročen ( je schváleno jako dočasné opatření pro roky 2013 – 2015 )
 • limit výdajových paušálů 30 % ( příjmy z pronájmu ) a 40 % ( lékaři, daňoví poradci, advokáti, auditoři, umělci apod. ) - u fyzických osob - u činností, které spadají do paušálů 30 % a 40%, lze uplatnit výdaje v maximální výši 600 000 korun (u 30% paušálu) a 800 000 korun (u 40% paušálu)
 • nemožnost uplatnění slevy na dani na manželku a daňové zvýhodnění na děti při uplatnění paušálů - u všech paušálů u fyzických osob tj. § 7 ( OSVČ ) a § 9 ( pronájem ) pokud dílčí základy daně u kterých jsou uplatňovány paušály překročí 50 % z celkového základu daně
 • nemožnost uplatňování základní slevy na dani u důchodců - opatření se týká důchodců, kteří pobírají starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu ( 2013 – 2015 )
 • zvýšení sazby vůči rezidentům daňových rájů, se kterými nemá ČR uzavřenou smlouvu o dvojím zdanění, z 15 % na 35 %

 

Sociální a zdravotní pojistné

 • zrušení stropu pro odvod zdravotního pojištění – do konce roku 2012 činil 72násobek průměrné mzdy. Od 1. .1. 2013 není výše zdravotního pojištění, ani výše záloh, nijak limitována. Toto opatření má platit do konce roku 2015.
 • zvýšení stropu pro odvod sociálního pojištění – jako každoročně v návaznosti na zvýšení průměrné mzdy byl zvýšen strop pro sociální pojištění na částku 1 242 432 Kč ročně
 • zvýšení minimálních záloh pojistného OSVČ – důchodové pojištění na částku 1.890,- Kč / měsíčně, zdravotní pojištění na částku  1 748 Kč / měsíčně.
 • 

Daň z přidané hodnoty

 

 • zvýšení sazeb - zvýšení základní sazby na 21 % a snížené na 15 %
 • komplexní úprava oblasti daňových dokladů - základním záměrem všech změn je širší využití elektronických systémů pro vystavování, předávání a uchování daňových dokladů

( případným zájemcům podrobnou informaci k této problematice zašleme )

 • zkrácení termínu pro povinnou registraci ( do 15 dnů po měsíci překročení obratu )
 • zdaňovací období – měsíc - byla provedena změna v základním zdaňovacím období, kterým je nově povinně po určitou dobu u všech nově registrovaných plátců, včetně plátců, kteří nemají v tuzemsku sídlo ani provozovnu, kalendářní měsíc. Dále jsou stanoveny podmínky, za kterých si může plátce zvolit za zdaňovací období kalendářní čtvrtletí a pravidla pro změnu zdaňovacího období
 • nově je v souladu s §100 odst. 2 plátce povinen vést v evidenci pro účely DPH u přijatých zdanitelných plnění, která použije pro uskutečňování plnění s nárokem na odpočet daně, také daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění (tj. dodavatele), s výjimkou plnění, u nichž byly vystaveny zjednodušené daňové doklady
 • povinnost zveřejňování bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost (§96 a §98 odst. 1 písm. d) novely zákona) - pro všechny daňové subjekty byla zavedena povinnost uvádět v přihlášce k registraci čísla svých bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost. Správce daně nově zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtů určená v přihlášce k registraci plátce ke zveřejnění.
  Dosavadní plátci budou povinni oznámit správci daně čísla svých bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost do dvou měsíců od nabytí účinnosti zákona, tj. nejpozději 28. února 2013. Pokud tuto povinnost nesplní, má se za to, že určil ke zveřejnění všechny účty, které správce daně vede na základě registrační povinnosti.
  Správce daně zveřejní čísla bankovních účtů prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci nabytí účinnosti zákona, tj. 1. dubna 2013. Tyto údaje budou k dispozici v informačních systémech o plátcích DPH.
  Použití jiných účtů než zveřejněných bude důvodem pro ručení příjemcem zdanitelného plnění za daň nezaplacenou poskytovatelem plnění (§109 odst. 2 písm. c) novely zákona). V souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení lze institut ručení v tomto případě uplatnit až od zveřejnění údajů správcem daně, tj. od 1. dubna 2013. Příjemce zdanitelného plnění může také využít zvláštní způsob zajištění daně dle §109a zákona o DPH.

Pro většinu z nás standardních plátců, kteří nemají zájem o zveřejnění čísla účtu doporučuji oznámit správci daně, že neurčují žádný z registrovaných účtů ke zveřejnění.

 

 • zvláštní ustanovení pro evidenci - § 100a - plátce nebo identifikovaná osoba, kteří pořizují zboží z jiného členského státu, jsou povinni vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty hodnotu pořízeného zboží v členění na pořízení zboží z jednotlivých členských států
 • institut nespolehlivého plátce - tento institut umožní identifikovat plátce, kteří závažným způsobem porušují povinnosti při správě DPH, a u kterých nemůže správce daně z moci úřední zrušit registraci plátce, protože tito plátci splňují obvykle základní podmínku pro plátce, tj. překročení stanoveného obratu pro povinnou registraci DPH. Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že se plátce stal nespolehlivým plátcem. Informace bude k dispozici v informačních systémech o plátcích DPH.
  Plátce, který je příjemcem zdanitelného plnění, bude v případě, že poskytovatel plnění je nespolehlivý plátce, nově ručit za daň nezaplacenou poskytovatelem plnění (§109 odst. 3 novely zákona). Plátce daně může v tomto případě využít zvláštní způsob zajištění daně dle §109a zákona o DPH.
  Správce daně má možnost na žádost plátce ze zákonem stanovených podmínek rozhodnout o tom, že plátce již není nespolehlivým plátcem. Tato skutečnost se také zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup
 • ručení příjemce za neodvedenou daň – zpřísnění pravidel za účelem zamezení daňovým únikům – novela se týká zboží podléhajícího spotřební dani pořizovaného z jiného členského státu a ručení za daň v případě, kdy plátce přijme zdanitelné plnění, které spočívá v dodání pohonných hmot distributorem pohonných hmot podle zákona upravujícího pohonné hmoty – domnívám se, že tyto novelizované případy ručení za daň se vás většinou týkat nebudou. Naopak standardní ručení za nezaplacenou daň v případě, kdy příjemce v okamžiku jeho uskutečnění věděl nebo vědět měl a mohl, že daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena anebo plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění (dále jen "poskytovatel zdanitelného plnění"), se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, anebo dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody, které platí od 1. 1. 2011 se může týkat každého plátce, proto doporučuji ověřovat si, při uzavírání obchodů s novým dodavateli, zda se na ně nevztahuje institut nespolehlivého plátce
 • a něco do budoucna - od 1.1.2014 je nově zaváděna povinnost plátců DPH činit podání (přihláška k registraci, daňová přiznání, hlášení a přílohy k daňovému přiznání) elektronicky. Tuto povinnost nemají fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 miliónů Kč, pokud nemá zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky.

Vzhledem k tomu, že to už asi 2 roky tímto způsobem u většiny našich klientů provádíme, tak to pro nás ani taková novinka nebude.

 

Daň z nemovitostí

- vzhledem k účinnosti zákona o Finanční správě ČR od 1.1. 2013 ( viz níže ) dojde ke zjednodušení – pokud má majitel více nemovitostí na území jednoho kraje, pak může podat jen jedno přiznání na území jednoho kraje. Stejné pravidlo bude platit i na platbu samotné daně.

 

 

Daň z převodu nemovitostí

 • zvýšení sazby za 3 % na 4 %
 • přenesení větších pravomocí na obce při zvyšování daně v závislosti na atraktivitě dané lokality

 

Daňová správa

Podle zákona o Finanční správě České republiky, bude Generální finanční ředitelství podřízeno Ministerstvu financí, Odvolací finanční ředitelství bude podřízeno Generálnímu finančnímu ředitelství a finanční úřady budou podřízeny Odvolacímu finančnímu ředitelství.

Nově vzniklé Odvolací finanční ředitelství bude sídlit v Brně a bude působit jako čistě odvolací orgán na celém území České republiky.

K 1. lednu 2012 vznikl Specializovaný finanční úřad. Spadají pod něj právnické osoby založené za účelem podnikání, které dosáhly obratu více než 2 miliardy korun, banky, pojišťovny, zajišťovny, pobočky zahraničních bank, pojišťoven a zajišťoven a spořitelní a úvěrní družstva. Kromě těchto dosavadních pravomocí bude úřad nově vykonávat cenovou kontrolu a kontrolu hazardu. Od ledna 2013 bude Specializovaný finanční úřad také správcem Centrálního registru smluv, kde se budou evidovat údaje o smlouvách účastníků důchodového spoření.

Nově vzniklé finanční úřady se budou nacházet v krajských městech a hlavním městě Praze a budou vybaveny krajskou územní působností. Součástí všech finančních úřadů budou jejich územní pracoviště, která budou zřízena na všech místech, kde mají dosud sídlo “zanikající” finanční úřady. Všechny finanční úřady budou od příštího roku nově vykonávat také kontrolu dotací a finanční kontrolu. Budou pověřeny i výběrem pojistného a následným převodem vybraných prostředků účastníků důchodového spoření na účty penzijních společností.

V souvislosti se změnou finanční správy vydalo Generální finanční ředitelství pokyn GFŘ-D-12 o finančních úřadech, jejich územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho příslušné části. V pokynu je uveden seznam všech finančních úřadů a jejich územních pracovišť, jsou zde také stanoveny zkratky všech orgánů Finanční správy České republiky. Například současný Finanční úřad pro Prahu 6 bude od 1. ledna 2013 Územním pracovištěm Finančního úřadu pro hlavní město Prahu a bude používat zkratku FÚ pro hl. m. Prahu, ÚzP pro Prahu 6.

 

Z důvodu těchto změn došlo ke změnám kmenového čísla účtu – viz níže:

 

Název finančního úřadu

od 1. 1. 2013

Matriková část
bankovního účtu

Finanční úřad pro hlavní město Prahu

77628031

Finanční úřad pro Středočeský kraj

77628111

Finanční úřad pro Jihočeský kraj

77627231

Finanční úřad pro Plzeňský kraj

77627311

Finanční úřad pro Karlovarský kraj

77629341

Finanční úřad pro Ústecký kraj

77621411

Finanční úřad pro Liberecký kraj

77628461

Finanční úřad pro Královehradecký kraj

77626511

Finanční úřad pro Pardubický kraj

77622561

Finanční úřad pro Kraj Vysočina

67626681

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

77628621

Finanční úřad pro Olomoucký kraj

47623811

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

77621761

Finanční úřad pro Zlínský kraj

47620661

Specializovaný finanční úřad

77620021


Předčíslí bankovních účtů zůstávají u všech běžných plateb stejná jako v loňském roce.

Výjimkou je zrušení předčíslí pro položku "Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., z. č. 117/1995 Sb. - rozpočet krajů" a zavedení nové položky "Správní poplatky placené Generálnímu finančnímu ředitelství a Odvolacímu finančnímu ředitelství ( předčíslí 13717 ).